Meer over het Behandel- en Expertisecentrum

De kerntaak van het Behandel- en Expertisecentrum (BEC) is het ondersteunen, verzorgen, verplegen en behandelen van cliënten en bewoners vanuit Evean. Zowel extramuraal als intramuraal. Het BEC levert deze diensten bovenregionaal in Noord-Holland (Noord-Holland-Noord, Zaanstreek-Waterland en Amsterdam). Ook wordt vanuit het BEC de regionale geriatrische revalidatie zorg (GRZ) georganiseerd en uitgevoerd. 

Kenmerkend voor de diensten van het BEC is dat zowel de zorg, behandeling en ondersteuning over het algemeen kortdurend wordt ingezet en vaak specifieke specialistische kennis vereist. 

Binnen het domein van de ouderenzorg is het BEC een kennis- en expertisecentrum dat zowel “eigen Evean cliënten en bewoners” bedient. Het BEC wil ook ter beschikking staan van verwijzers en belanghebbenden. Dit zowel uit het domein ouderenzorg als domein overstijgend, daarbinnen primair gericht op ouderen. 

Het BEC is hét kenniscentrum voor huisartsen, medisch specialisten in de 2e lijn, informele zorggevers en beleidsontwikkelaars op het gebied van zorg- en behandeling. 

Naast bovenstaande levert het BEC een bijdrage aan het vergroten van kennis op het gebied van zorg- en behandeling aan ouderen door middel van het doen van onderzoek, opleiden van behandelaren en zorgmedewerkers en het geven van onderwijs en voorlichting. Hierin is het BEC innovatief en gericht op samenwerking. 

"Door een verregaande samenwerking kunnen we onze expertise nog verder uitbreiden en kennis delen.

We zijn er niet alleen voor Evean-cliënten, maar ook voor partners zoals huisartsen, ziekenhuizen en de verstandelijk-gehandicaptenzorg”

Merel Ligthart
manager Behandel- en Expertisecentrum